Szkolenie językowe dla firm Warszawa

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników to jedna z najlepszych inwestycji w rozwój firmy. Szkolenie językowe dla firm Warszawa organizowane przez Casa della Lingua odbywają się pod okiem doświadczonych lektorów. Analizując potrzeby firmy oraz indywidualne potrzeby pracowników, wybieramy optymalne rozwiązania zarówno pod względem czasu prowadzenia zajęć, jak również metody nauczania. W trakcie kursu prowadzony jest stały nadzór metodyczny a ba życzenie klienta przygotowujemy opracowany program kursu. Podczas trwania zajęć monitorujemy frekwencję oraz postępy słuchaczy. Kurs kończy się testem sprawdzającym a każdy ze słuchaczy otrzymuje opisową ocenę a także zaświadczenie o dobytym szkoleniu.

szkolenie językowe dla firm warszawa

Szkolenie językowe dla firm Warszawa – Szczegóły kursu

 • ZAJĘCIA W SIEDZIBIE KLIENTA
 • KURSY INDYWIDUALNE I GRUPOWE DOSTOSOWANE DO POTRZEB KLIENTA
 • ANGIELSKI, FRANCUSKI, WŁOSKI, HISZPAŃSKI, NIEMIECKI, JAPOŃSKI
 • KURSY JĘZYKA OGÓLNEGO I BIZNESOWEGO
 • NACISK NA UMIEJĘTNOŚĆ SWOBODNEJ I PŁYNNEJ KOMUNIKACJI W JĘZYKU OBCYM
 • PODZIAŁ NA GRUPY PO UPRZEDNIM ROZPOZNANIU POZIOMU ZAAWANSOWANIA KURSANTÓW
 • WYKWALIFIKOWANI NAUCZYCIELE JĘZYKA OBCEGO Z DOŚWIADCZENIEM W NAUCZANIU PRACOWNIKÓW FIRM, ZNAJĄCY SPECYFIKĘ PROWADZENIA KURSÓW NA TERENIE BIURA.
 • PROGRAM KURSÓW DOSTOSOWANY DO WYMAGAŃ POSTAWIONYCH PRZEZ ZLECENIODAWCĘ. TWORZONY PO UPRZEDNIEJ ANALIZIE POTRZEB UCZESTNIKÓW KURSU. JEŚLI ZLECENIODAWCA WYRAZI CHĘĆ PROGRAM ZOSTANIE OPRACOWANY PRZY JEGO WSPÓŁPRACY I SUGESTIACH DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTYWANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW JĘZYKÓW OBCYCH ( rozmowy z klientami, korespondencja mailowa, prowadzenie spotkań w języku obcym, itp.). Zwyczajowo program kursu obejmuje rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych tj: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie. Podczas przygotowywania programu lektor uwzględnia sugestie Zleceniodawcy aby jak najpełniej sprostać oczekiwaniom Kursantów oraz Zleceniodawcy.
 • DOBÓR ODPOWIEDNICH PODRĘCZNIKÓW I WSZELKICH DODATKOWYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH PO UPRZEDNIEJ OCENIE POZIOMU KURSANTÓW, ICH POTRZEB JĘZYKOWYCH; Podczas zajęć wykorzystujemy materiały audiowizualne: nagrania, fragmenty filmów oraz ćwiczenia multimedialne.
 • PRZYGOTOWANIE SEMESTRALNYCH SYLABUSÓW DLA KAŻDEJ GRUPY ZAJĘCIOWEJ Z WYSZCZEGÓLNIONYMI TEMATAMI LEKSYKALNYMI I GRAMATYCZNYMI; Na życzenie Klienta do każdego kursu przygotowujemy szczegółowy plan zajęć tak, aby osoby zainteresowane programem kursu mogły mieć nad nim kontrole. Zagadnienia leksykalne i gramatyczne układane są odpowiednio do potrzeb i zainteresowań kursantów. Sylabusy pozostają do wglądu osób wskazanych przez Zleceniodawcę.
 • MONITOROWANIE FREKWENCJI KURSANTÓW NA ZAJĘCIACH PRZEZ DZIAŁ HR Podczas każdych zajęć zbierane są podpisy osób uczestniczących w kursie dzięki czemu na życzenie Klienta na koniec każdego miesiąca Lektor przygotowuje raport z frekwencji, który następnie przekazywany jest osobie wskazanej przez Zleceniodawcę lub bezpośrednio do działu HR. Dodatkowo cotygodniowe raporty z uczestnictwa w kursie przesyłane są pod wskazany przez Zleceniodawcę adres mailowy. Raport zbiorczy z frekwencji na życzenie Zleceniodawcy może zostać przygotowany także pod koniec każdego semestru oraz roku nauki.
 • SYSTEM MONITOROWANIA POSTĘPÓW W NAUCE: Na życzenie Klienta po każdym odbytym miesiącu nauki Lektor przygotowuje i przeprowadza w danej grupie słuchaczy, krótki test wiedzy i umiejętności. Celem testu jest zweryfikowanie zdobytych sprawności językowych w danym miesiącu nauki. Raport z przeprowadzonego testu jest przekazywany do działu HR lub do osoby wskazanej przez Zleceniodawcę co miesiąc wraz z raportem frekwencji. Dodatkowo na życzenie klienta każdy z 4 semestrów nauki zakończony jest testem sprawdzającym zdobytą wiedze kursantów. Test obejmuje 4 sprawności językowe: mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie ze zrozumieniem. Opisowy raport z testu ze wskazaniem na co każdy z kursantów powinien zwrócić szczególna uwagę trafia do działu HR lub do wskazanych przez Zleceniodawcę odbiorców a także bezpośrednio do kursantów.

Zapraszamy na szkolenie językowe dla firm w Warszawie !

enitesfrdesejp

 

Wśród naszych Klientów znaleźli się:

 • valcomp
 • tomo
 • pap
 • sime
 • komosa
 • centrum
 • nosg dla którego realizowaliśmy:

EUROPEJSKI FUNDUSZ POWROTÓW IMIGRANTÓW

Szkolenie językowe dla firm Warszawa. Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną w tym współdziałanie z innymi instytucjami. Część III, organizowane przez Casa della Lingua S.C. w dniach 10-14.06.2013r.